استاد تمام دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران دامپزشک- دکتری ایمنی شناسی دامپزشکی گنت بلژیک- فوق دکتری ایمونولوژی و بیوتکنولوژی سلولی مولکولی مکگیل کانادا